Historie obce

DÍL I. - POVŠECHNÁ HISTORIE OBCE

Když jsem byl v roce 1935 pověřen obecním zastupitelstvem v Dolních Rokytňanech, abych zaznamenával důležité události v Pamětní knize obce, těžce jsem nesl její nedostatky. Tak jsem si ji nepředstavoval. Chtěl jsem, aby začínala pohádkou.

„Byl jednou jeden…“, ano, tak nějak. Chtěl jsem, aby začínala historií starou, dávnou. Tím, co nepamatujeme již, ale někdo dřív nám na papír zachytil a tím uchoval.

Necítil jsem se zprvopočátku sám dosti silným, bych se o to pokusil. A přece touha neutuchá. Probouzím se po přednášce pana řídícího učitele v .v. Václava Kubíka z Dětenic, spolužáka Josefa Pekaře, historika, který nám zanechal „Knihu o Kosti“, dodávám si odvahy a začínám shánět „staré paměti obce Dolních Rokytňan“. To bylo v roce 1936, pokračuji v roce 1937 a jarem 1938 píši pro věčnou paměť to,co jsem chtěl kdysi mít.

V práci mi byl nápomocným Václav Kubík z Dětenic se svými záznamy, Pekařova kniha o Kosti, důstojný p. farář Alois Dumek v Osenicích, okresní soud v Libáni, výpisy Zemského archivu v Praze a staří usedlíci a pamětníci v obci.

Těm všem patří můj dík.

V Dolních Rokytňanech v lednu roku 1938

Josef Javůrek v.r.


Historická pohlednice


Dolní Rokytňany (1935)
OBEC DOLNÍ ROKYTŇANY

Obec naše patřila k c.k. okresnímu hejtmanství v Jičíně. Tehdy bylo složeno ze tří okresů: libáňský, sobotecký a jičínský – nějaký čas patřil sem i novopacký. Nyní jsou tyto okresy sloučeny v jeden, se sídlem v Jičíně.

Rokytňany leží při silnici Libáň – Mladá Boleslav. Jest konečnou obcí okresu na straně jihozápadní. Katastrem prochází železniční trať Kopidlno – Bakov, s odbočkou na Dobrovici. Zastávka Rokytňany jest na katastru obce Osenice, od obce vzdálena asi 1 km. Obcí vede autobusová linka Libáň – Mladá Boleslav. Autobus jezdí 5 x denně sem a tam.

Nadmořská výška obce jest asi 230 m. Jižní část obce spadá do nížiny, táhnoucí se od Domousnic a Rabakova směrem k zastávce Rokytňany a dále k dávno zničené obci Lhotě Dětenické a ke vsi Brodku. Severní část stoupá k vrchovině Kopanina, jejíž nejvyšší bod jest 373m nad mořem. Zatím, co k východu se pahorkatina prudčeji zvedá podél silnice, k západu se zvyšuje pozvolna. Nejbližší město Libáň jest vzdáleno 8 km, Jičín 25 km a Ml. Boleslav 18 km.

Děti školou povinné docházeli do Osenic, kde byla čtyřtřídní Foerstrova škola, později jednotřídní, až konečně pro nedostatek žáků úplně zrušena a děti dojíždí nyní do Dětenic.

V Dol. Rokytňanech byla škola prý v čp. 42 – spíše však v čp. 13, které svojí stavbou by tomu odpovídalo do r. 1826, kdy se počalo vyučovat v nově postavené škole v Osenicích. Známá jsou jména dvou učitelů, kteří v Rokytňanech učili a to: Charvát a syn Ignáce Foerstra Jan, uváděn jako podučitel.

Vypráví se, že i pošta bývala Hor. Rokytňanech v čp. 28. Telefon má obec od roku 1950, napojený na poštu v Dětenicích. Katastr obce Dol. Rokytňan měří 311 ha 73 arů. Půda je z více jak 3/4 těžká, jílová nebo černava. Zbytek tvoří červinky, nebo hlinky. Luk je zde dostatek, ale jsou převážně vlhké a porost spíše kyselý.

Místní pojmenování pozemků – hlavní i vedlejší.

Na západní straně obce: V širokých (v Chobotě, v Malém rybníku), v Dolcích (pod Dolci), na severní straně: na Varhanách (přední Varhany), Kopanina (rybnička – Kozínek- na Stráni – v Rokli – na Bábovce – na Štvrti), na Matlasovsku (na Černý – pod Hořánky – na Bartoňci), Trnava (nade Brodkem – na Jívě – Beránka – Horka – na Příhoně – u Brůdku – u Borečova – u Dubu – na Pískách – u Kvítku).

Na pozemcích se pěstují všechny běžné obiloviny luštěniny, cukrovka a brambory. Dařilo se dobře jeteli dvousečnému (hlavně na semeno), vojtěšce. Výnosy obilovin však pokulhávají za výnosy v obcích sousedních pro špatnou půdní bonitu (4 a 6 třída) a mokro. Je dávno tomu, co pěstoval se zde len, proso a čočka.

Z chovu hospodářských zvířat vymizely ovce po roce 1900, které tu byly chovány ve větším počtu téměř v každé chalupě.

Obyvatelé se zde živili hlavně zemědělstvím. Životní úroveň byla u nich nízká. Kol r. 1900 byly zde 4 rodiny s jistou finanční rezervou, ostatní byli zadluženi. Před 100 - 120 léty bylo zde hodně žebráků. Ve staré knize chudých bylo zaregistrováno 40 zdejších občanů, jimž obec vyplácela po 1 koruně ročně chudinské podpory.

Bylo zde 60 pop. čísel, celkem méně výstavných, většinou ze dřeva stavěných. Byly tu 3 hostince s polemi 2, později i obchod se smíšeným zbožím, 1 kovář, 1 kolář, 2 ševci, 1 krejčí.

Stavy k 1. lednu 1967 ve sloučené obci Rokytňany (Dolní a Horní).
Z původních 103 čís. popisných je jich 10 zbouráno, 16 neobydlených, obydlených 1 osobou 23. Počet obyvatel 174, z toho v D.R: 101, v H.R. 73. z toho mužů 49 /34 Žen 52 /39
K tomu 6 osob mimo domov, v učení, na vojně apod.
Vdov celkem 23. V Dol. Rokytňanech 13, v Horních 10.
Vdovců celkem 4, v Dolních Rokytňanech 2, v Horních také 2.
Zaměstnaných můžu celkem 43, žen 39.
Z toho v zemědělství mužů 16, žen 28.
Důchodců celkem 70, z toho 29 mužů a 41 žen.
Dětí školou povinných bylo 20.

Tolik k povšechnému popisu obce.

Novinky na
Úřední desce
ČEZ
Předpověď počasí

Rokytňany
Počasí na web zdarma

Dnes má svátek:Zákony
Návštěvnost

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz